1398/08/29
واحد بازرگاني شيميائي مكرر با برخورداری از نمایندگی های معتبر تولیدکنندگان مواد اولیه  صنایع شیمیایی از سراسر جهان و داخل کشور، آماده تامین و عرضه مواد اولیه صنایع رنگ، رزین، چسب، مستربچ و سایر صنایع شیمیایی می باشد

 مواد اولیه صنایع چسب
 مواد اولیه صنایع چسب هات ملت